Hovedopgaven

Flere spørger, hvad der skal afleveres. Tjek studieordningen, den er meget detaljeret:

2. Formål med det afsluttende eksamensprojekt på 4. semester 

Det afsluttede projekt omfatter alle emneområder. Til prøven skal den studerende dokumentere 

sin evne til, på et analytisk og metodisk grundlag, at kunne bearbejde en kompleks og praksisnære 

problemstilling i relation til en konkret opgave inden for multimedieområdet.

2.1 Ekstern prøve i afsluttende projekt

Specialisering og perspektivering – ” Demonstrerer forståelse for helheden”. Mundtlig prøve med 

udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet individuelt eller i grupper med max. 3 studerende. 

Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del og afholdes efter 

4. semester.

2.2 Projektarbejde, rapport og produkt.

Emnet for det afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med 

erhvervsakademiet og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Erhvervsakademiet 

godkender opgavens formulering. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal 

være en digital applikation eller en digital formidling. 

2.3 Afsluttende projektMultimediedesigner uddannelsen Erhvervsakademi Aarhus

Formålet med det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende skal dokumentere evne til 

på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær 

problemstilling i relation til en konkret opgave inden for IT-området. Projektet skal have et omfang 

svarende til 15 ECTS-point. Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprojekt 

indenfor centrale problemstillinger i uddannelsen.

2.4 Aflevering

Rapport på maksimalt 30 normalsider

plus 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag – en 

gruppe med et medlem afleverer 45 sider. Den individuelle eksamination skal sikre, at der 

eksamineres i specialeemne og i emner, der ikke allerede er bedømt/udprøvet i rapporten

2.5 Eksamen

1. Præsentation/gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.

2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter pr. 

studerende.

3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter

2.6 Bedømmelse

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og 

individuel eksamination.

3. Formalia 

Hovedopgaven skal afleveres hæftet, indbundet eller i ringbind. Løsdele – fx cd-rommer & bilag –

fastgøres og markeres med bilags nummer, navn, titel & forløb. 

Produktet skal afleveres på cd-rom med alle nødvendige filer. (også selv om det måske er et 

kørende websted). Desuden programkildefiler skal og produktionsfiler (fx .ai , .fla og .dir-filer) 

vedlægges på cd-rommen som dokumentation.

Anden relevant elektronisk dokumentation kan vedlægges på cd-rommen fx eksempler på 

ubehandlede digitale fotos eller ubehandlede lydfiler.

Den første side af rapporten kaldes titelbladet. Af den skal følgende oplysninger fremgå:

– Om opgaven må offentliggøres eller ej

– Uddannelsesstedets navn

– Navnet på den aflagte prøve

– Projektets titel på både dansk & engelsk

– Forfatter navn(e)

– Vejleders navn

– Navnet på evt. virksomhed

– Projektperioden

                                                

1 normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrumMultimediedesigner uddannelsen Erhvervsakademi Aarhus

– Personlig kvittering i form af afleveringsdato & egenhændig underskrift

Der afleveres 3 eksemplar. Skolens eksemplar vil – hvis du giver din tilladelse – blive gjort 

tilgængelig på skolens bibliotek. Husk at en evt. virksomhedskontakt skal give sin tilladelse til 

dette. Rapporten skal desuden oploades på Fronter og  afleveres i elektronisk form, fx på CDen 

med produktet og den studerende skal sikre et læsbart format af både rapport og produkt.

3.1 Indholdsfortegnelse

Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse, der viser opgavens opbygning i hoved- og 

underafsnit samt eventuel bilagsfortegnelse. Sidetal skal også angives i indholdsfortegnelsen.

3.2 Litteraturliste

Opgaven skal følges af en litteraturliste, som kan været udarbejdet efter følgende system;

Andersen, Hans Christian

1835 ’Eventyr & Historie’ (Gyldendal, Kbh.)

Andersen, Tim Frank & Lindstrøm, Martin

1999 ’Mærkevarer på Internettet’ (Børsens Forlag, Århus)

Tofte, Peter mfl.

       1998           ’Linux – Frihedens til at vælge’ (Globe, Kbh.)       

Fordelen ved denne form for litteraturliste er, at det er nemt at henvise til – i opgaven kan man 

eksempelvis skrive; (Andersen/Lindstrøm, 1999: 56-66), der med henvises der til Tim Frank Andersen & 

Martin Lindstrøms bog ’Mærkevarer på Internettet’ side 56 –66. 

Tekster hentet fra Nettet opføres med URL-adressen som kilde.

3.3 Noter

Opgaven forsynes med et ordentligt noteapparat. Om der anvendes fodnoter eller slutnoter er op 

til den enkelte studerende/gruppe.

3.4 Citater

Korte citater kan optræde ’inde’ i teksten eksempelvis ’ Det er kendetegnede at der findes tre 

faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet’ (Andersen/Lindstrøm, 1999: 8). Hvorimod 

længere passager bør citeres med indryk og i kursiv – eksempelvis

’Skab mindst to nye Linux-partitioner ved at trykke n og partitionsnummer. Dette skal du gøre to 

gange med partion 2 hhv. 3 ( hvis du har en Windows partition i forvejen). Lav partition 2 stor og 

partition 3 på måske 40 mb til Swap. Default type er Linux native. En af partitionerne (nummer 3) skal 

have ændret type til Linux Swap’ 

(Toft mfl.1998:kap.2.2) 

Springer man i citatet markeres dette med … eksempelvis;Multimediedesigner uddannelsen Erhvervsakademi Aarhus

’…to gange med partion 2 hhv. 3 ( hvis du har en Windows partition i forvejen). Lav partition 2 stor og 

partition 3 på måske 40 mb til Swap. …skal have ændret type til Linux Swap’ 

(Toft mfl.1998:kap.2.2)

4. Behandlingsdybde

Der findes forskellige niveauer i behandlingen af det tillærte stof & de foretagne analyser

a) Beskrivende – Du er her på det laveste niveau og beskrivelsen består i besvarelsen af en række 

HV-spørgsmål

     ’ Hvordan er udviklingen…’

’ Hvordan ser virksomheden ud…’

b) Forklarende & analyserende

    ’ Hvilken sammenhæng er der mellem…& …’

c) Kritisk årsagsforklarende

    ’ Hvordan kan den beskrevne sammenhæng mellem …og …anvendes til…’

d) Taktiske & strategiske overvejelser

     Beskriver udviklingen i fremtiden – der vil være tale om overvejelser af typen

     ’ På baggrund af den foretagne analyse vil markedet/produktet/virksomheden/målgruppen …’

En hovedopgave skal nå op niveau c & d

5. Bedømmelseskriterier for produktet

I bedømmelsen af det digitale produkts kvalitet vil indgå vurderinger af:

– Æstetik

– Funktionalitet

– Kommunikation

– Teknisk realisering

Graden af færdiggørelsen vil også indgå i bedømmelsen. Hvis produktet ikke er helt færdigt bør 

det dog vise ideen i sin helhed/bredde og have udvalgte dele implementeret fuldt ud. 

6. Bedømmelseskriterier for Hovedopgaven

Ved bedømmelse af rapporten indgår følgende elementer:

– Om problemformuleringen er præcis, og om den er omsat i praksis

– Evnen til at inddrage og anvende relevant teori

– Evnen til innovation – dvs. evnen til at gennemføre fornyelse indenfor det valgte felt hvis 

situationen og ressourcerne tillader det

– Behandlingsdybden 

– Disposition & afgrænsning af opgaven

– Om man kan diskutere muligheder & begrænsninger i de valgte metoder & teorierMultimediedesigner uddannelsen Erhvervsakademi Aarhus

– Kvaliteten af den skriftlige fremstilling – målgruppen er underviserne på Erhvervsakademi 

Aarhus og eventuelle virksomhedskontakter. Sproget skal være tilpasset denne målgruppe 

og stavning, tegnsætning og grammatik skal være korrekt

– Kvaliteten af den digitale applikation eller den digitale formidling

7. Eksamen

Eksamen afholdes når censor og eksaminator har haft ca. 14 dage til at gennemlæse opgaven i. Til 

eksamen forsvares opgaven mundtligt. Eksaminationen er individuel.

Den studerende præsenterer indledningsvis opgavens problemstillinger og indhold i ca. 15 

minutter. Denne fremlæggelse skal ikke blot være en gennemgang af opgaven, men også en kritisk 

stillingstagen til eget arbejde ’Hvad var godt/dårligt?’ ’Hvor kan der laves forbedringer eller 

udvidelser?’ ’Hvordan passede valget af metode/værktøjer/teori?’ 

Herefter gennemføres en eksamensdialog mellem den studerende, eksaminator & censor i ca. 30 

minutter. Der gives én samlet individuel karakter for bedømmelsen af rapporten & den mundtlige 

del af prøven.

7.1 Hvis opgaven ikke bestås

Hvis opgaven får karakteren -3, eller 00, så er eksamen ikke bestået, men det er muligt at lave et 

nyt projekt og gå om. Hvis du mener, der er grund til at klage over eksaminationen skal du klage 

skriftligt til skolen senest 2 uger efter eksaminationen.* Ligesom udeblivelse tæller som 

eksamensforsøg.

7.2 Hvis opgaven ikke afleveres rettidigt

Studerende, der ikke afleverer opgaven rettidigt, betragtes som udeblevet fra eksamen.

For sent afleverede opgaver afvises. Den studerende har dog mulighed for reeksamination – dvs. 

der skal laves en ny opgave med en ny problemformulering.*

7.3 Sygdom

Hvis den studerende inden for 14 dage før afleveringsfristen bliver syg, og kan dokumentere det 

via en lægeattest, kan afleveringsfristen forlænges med op til 5 dage. Bliver man syg mere end 14 

dage før denne frist fastholdes afleveringsdatoen og der gives som hovedregel ikke dispensation. 

Bliver man syg på selve eksamensdagen gælder reglerne for sygeeksamen.*

*Tidspunktet for reeksamination og sygeeksamen fastsættes af skolen

NB: For at kunne indstille sig til eksamen i afsluttende projekt skal man have bestået alle 

forudgående prøver på uddannelsen.”


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enable Notifications OK No thanks

We use cookies - more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies. Some of my pages use APIs - such as YouTube, LinkedIn, Google Fonts, Google Maps, Mapbox, Spotify, Jetpack, Twitter, Facebook &c.. Such plugins may set the odd cookie.

Close