Categories
$wpdb Database Modelling PHP WordPress

WordPress – opsætning på EAL

Eksempel

  • Bruger: xxxx.mmd.eal.dk
  • Password: *********
  • Database: xxxx_mmd_eal_dk

Filen wp-config.php kommer til at se sådan ud:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘xxxx_mmd_eal_dk’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘xxxx.mmd.eal.dk’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘*******’); // password hidden here 😉

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);