Af “Specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier”

Studieordninger er kedelig læsning – så her er Ajstrup strand i sensommeren 2012.

Citater fra studieordningen for specialiseringen i interaktionsdesing og multimedier:

§ 7. Specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier
Specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier fokuserer på teorier, metoder, teknikker og værktøjer til at varetage interaktionsdesign i forbindelse med vurdering, udvikling og implementering af it eller undervisning i it, herunder
• identifikation, beskrivelse og analyse af interaktive systemer og produkter
• planlægning, realisering og afprøvning af disse
• samspillet mellem produkt, proces og teknik – teori, metoder og teknologi
• funktionelle, mediemæssige, æstetiske og symbolske kvaliteter
• anskuelse af interaktionsdesign i forhold til brugssituation.
Hver af specialiseringens fagpakker dækker et obligatorisk indhold i forhold til brugeroplevelser og forholdet mellem bruger og it-system.
Stk. 2. Specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier giver kompetence til selvstændigt og metodisk at arbejde med de emneområder, der indgår i undervisning i samt udvikling eller implementering af interaktive systemer og produkter, herunder
• analyse og vurdering af interaktionsformers og multimediers kvaliteter, muligheder og begrænsninger
• vurdering af metoder og teknikker til udvikling og implementering af forskellige typer af interaktionsformer og multimedier
• udvikling og realisering af interaktive systemer og produkter under anvendelse af forskellige typer af interaktion.

(…)

Kapitel 6: Masterprojektet

§ 17. Målbeskrivelse
Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for specialiseringen.

§ 18. Gennemførelse
Masterprojektet gennemføres under vejledning. Et masterprojekt har et omfang på 15 ECTS og dermed normalt en varighed på mellem et halvt og et helt år. Projektet kan gennemføres i gruppe (maksimalt tre personer). Ved starten på masterprojektet aftaler vejleder og studerende i fællesskab emneområde, titel samt tidspunkt for aflevering med videre. Masterprojektet kan efter aftale afvikles på fuld tid.

§ 19. Eksamensform, censur og bedømmelse
Masterprojektet består af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve af 45 minutters varighed (pr. person i gruppen).
Stk. 2. Prøven for masterprojektet er ekstern og bedømmes efter den gældende karakterskala (der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige prøve). Vejleder fungerer som eksaminator.
Stk. 3. Masterprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af masterprojektet. I bedømmelsen af det skriftlige arbejde indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne; til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Det skriftlige indhold vægtes tungest i bedømmelsen.

Enable Notifications OK No thanks

We use cookies - more information

Multimusen.dk will set a few cookies from Doubleclick, Google and the Social Media plugins they ay set some cookies. Some of my pages use APIs - such as YouTube, LinkedIn, Google Fonts, Google Maps, Mapbox, Spotify, Jetpack, Twitter, Facebook &c.. Such plugins may set the odd cookie.

Close